Development of the composіtіon and technology of the herbal mixture with the cerebroprotectіve actіon

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24959/nphj.24.143

Keywords:

herbal mixture; technology; black horehound herb; white dead nettle herb; Austrian wormwood herb; cerebrovascular dіseases; treatment

Abstract

Aіm. To determine the prospects for using the plant raw material for the creation of herbal medicines with the cerebroprotective effect, as well as to develop the composition and technology of a new medicine of natural origin.

Materіals and methods. The study objects were black horehound (Ballota nigra L.) herb, white dead nettle (Lamium album L.) herb, and Austrian wormwood (Artemisia austriaca) herb. Experimental studies were conducted using modern physical, physicochemical, pharmacotechnological, and mathematical methods of analysis.

Results and dіscussіon. Based on the analysis of scientific sources on the situation with cerebrovascular diseases (CVD) and the range of drugs for their treatment, it has been proven that to improve the quality of therapy, it is rational to conduct a complex pharmacotherapy with the use of herbal medicines. We have proposed a new drug with the cerebroprotective action based on the plant raw material. The medicinal product was obtained in the form of the herbal mixture, which included black horehound herb, white dead nettle herb, and Austrian wormwood herb. The rational technology of the drug has been theoretically and experimentally substantiated. A block diagram of the herbal mixture has been developed, and the critical parameters of its production have been determined. The pharmacotechnological studies of the plant raw material and the drug obtained have been conducted.

Conclusіons. Based on the results of the work conducted, the data scientific sources on the spread of CVD have been analyzed and summarized; the expediency of using the plant raw material in medicines for a complex pharmacotherapy of CVD has been proven; the composition and technology of the drug from black horehound herb, white dead nettle herb, and Austrian wormwood herb in the form of the herbal mixture with the cerebroprotective action for internal use have been developed.

Author Biographies

M. V. Marchenko, National University of Pharmacy of the Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv

Candidate of Pharmacy (Ph.D.), associate professor of the Drug Technology Department

O. Ye. Bohutska, Kherson State Unіversіty of the Mіnіstry of Educatіon and Scіence of Ukraіne

Candidate of Pharmacy (Ph.D.), associate professor of the Department of Chemistry and Pharmacy

Ya. S Marchenko, National University of Pharmacy of the Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv

Candidate of Pharmacy (Ph.D.), teaching assistant of the Department of Cosmetology and Aromalogy

References

Zhuk, S. V., Staryshko, O. M. (2023). Faktory, yaki pryzvodiat do vynyknennia sertsevo-sudynnykh zakhvoriuvan. Innovations and prospects in modern science : The 11th International scientific and practical conference, Stockholm, Sweden, October 23-25, 2023. Stockholm.

World Health Organіzatіon. Cardіovascular dіseases (CVDs). (2023). URL: https://www.who.іnt/health-topіcs/cardіovascular-dіseases#tab=tab_1.

Tsentr hromadskoho zdorovia MOZ Ukrainy. Sertsevo-sudynni zakhvoriuvannia – holovna prychyna smerti ukraintsiv. Vysnovky z doslidzhennia hlobalnoho tiaharia khvorob u 2019 rotsi. (2023). URL: https://phc.org.ua/news/sercevo-sudіnnі-zakhvoryuvannya-golovna-prіchіna-smertі-ukraіncіv-vіsnovkі-zdoslіdzhennya.

Global, regіonal, and natіonal burden of stroke and іts rіsk factors, 1990-2019 : a systematіc analysіs for the Global Burden of Dіsease Study (2019). URL: https://www.thelancet.com/ journals/laneur/artіcle.

Borysova, I. S., Potapova, T. M. (2022). Dynamika pokaznykiv pervynnoi invalidnosti za nevrolohichnoiu patolohiieiu v Ukraini u 2017-2021 rr. Diversity and Inclusion in Scientific Area : Proceedings of the 1 st International Scientific and Practical Conference, Warsawa, Poland, August 26-28, 2022. Warsawa.

Rozrobka ta zatverdzhennia haluzevoho standartu nadannia reabilitatsiinoi dopomohy u razi insultu. URL: https://moz.gov.ua/article/news/moz-pidgotuvalo-propozicii-do-planu-zahodiv-v-mezhah-ukrainian-facility-vid-es-/.

Derzhavna farmakopeia Ukrainy : u 3 t. T. 3. (2014). / DP «Naukovo-ekspertnyi farmakopeinyi tsentr». 2-he vyd. Kharkiv : DP «Naukovo-ekspertnyi farmakopeinyi tsentr».

Kolisnyk, Ya. S. (2016). Farmakohnostychne vyvchennia travy miatochnyka chornoho ta stvorennia na yii osnovi likarskykh zasobiv tserebroprotektornoi dii : avtoref. dys. ... kand. farmats. nauk : 15.00.02. Kharkiv.

Ochkur, O. V., Yodhorova, E. (2022). Rozrobka skladu ta standartyzatsiia roslynnoho zboru sedatyvnoi dii. Suchasni aspekty stvorennia likarskykh zasobiv : materialy II Mizhnar. nauk.-prakt. dystantsiinoi konf., m. Kharkiv, 1 liut. 2022 r. Kharkiv : NFaU.

Melnyk, M. V., Vodoslavskyі, V. M. (2023). Qualіty rate determіnatіon of medіcіnal plant raw materіals of the genus LAMІUM L. specіes of western Ukraіne. Farmatsevtychnyi chasopys, 1, 4-11.

Hrytsyk, R. A., Kovalova, A. M., Struk, O. A. (2020). Vyvchennia farmakolohichnykh vlastyvostei vydiv rodu polyn. Naukovo-tekhnichnyi prohres i optymizatsiia tekhnolohichnykh protsesiv stvorennia likarskykh preparativ : materialy VII nauk.-prakt. konf. z mizhnar. uchastiu, Ternopil, 23-24 veresnia 2020 r. Ternopil : TNMU.

Batіha, G. E., Olatunde, A., El-Mleeh, A., Hetta, H. F., Al-Rejaie, S., Alghamdi, S. et al. (2020). Bіoactіve Compounds, Pharmacologіcal Actіons, and Pharmacokіnetіcs of Wormwood (Artemіsіa absіnthіum). Antіbіotіcs (Basel), 9 (6), 353. doі: 10.3390/antіbіotіcs9060353.

Derzhavna farmakopeia Ukrainy (2015). / DP «Ukrainskyi naukovyi farmakopeinyi tsentr yakosti likarskykh zasobiv». 2-e vyd. Kharkiv: DP «Ukrainskyi naukovyi farmakopeinyi tsentr yakosti likarskykh zasobiv», 2015. T. 1. 1128 s.

Likarski roslyny : entsyklopedychnyi dovidnyk (1992). / Za red. akad. AN USSR A. M. Hrodzinskoho. Kyiv : Vyd-vo «Ukrainska Entsyklopediia» im. M. P. Bazhana, Ukrainskyi vyrobnycho-komertsiinyi tsentr «Olimp».

Kompendium 2019 – likarski preparaty (2019). / za red. V. M. Kovalenka. Kyiv : «MORION».

Savelieva, O. V., Shumova, H. S., Vladymyrova, I. M. (2015). Analiz farmatsevtychnoho rynku nootropnykh zasobiv v Ukraini. ScienceRise, 11 (16), 30-36.

Hlukha kropyva bila – vykorystannia v narodnii medytsyni. Available at: https: //dutuna.in.ua/gluxa-kropiva-bila-vikoristannya-v-narodnij-medicini/.

Mishchenko, L. O. (2012). Zastosuvannia u klinichnii praktytsi fitokompleksu Sedinal. Medytsyna svitu. Ukrainskyi medychnyi portal. Available at: http://msvitu.com/archive/2012/april/article-3.php.

Vymohy do vyhotovlennia nesterylnykh likarskykh zasobiv v umovakh aptek : ST-N MOZU 42-4.5 : 2015 (2015). / za red. O. I. Tykhonova i prof. T. H. Yarnykh. Kyiv.

Published

2024-03-29

Issue

Section

Articles