Analysis of modern approaches to formation of cost price for veterinary preparations

Authors

  • V. M. Nazarkina National University of Pharmacy, Ukraine
  • Zh. M. Polova Bogomolets National Medical University, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24959/nphj.17.2174

Keywords:

medicines, veterinary preparations, pricing, calculation, production cost price, full cost price

Abstract

Aim. To analyze the modern approaches to cost accounting and calculation of the cost price of veterinary preparations (VP) in order to increase their economic availability.
Materials and methods. The regulatory and legal framework and methodological approaches to formation of the cost of production were analyzed. The production and full costs of VP were calculated in order to substantiate the economic feasibility of their manufacturing. The structure of the cost price of VP was analyzed.
Results and discussion. The analysis of the modern approaches to pricing on medicines and VP has been carried out. It has been determined that chemical and pharmaceutical enterprises producing medicines and VP use different approaches when accounting the costs and calculating the cost price; as a result, it has a significant impact on the level of prices and the structure of the cost price. The project cost of three new antimastitis VP in the form of cream, solution and spray has been calculated using two different methods. The calculations performed confirm the economic feasibility of introduction of VP into production.
Conclusions. Antimastitis products proposed for introduction into production are price competitive. The efficient cost management of VP will allow gaining competitive advantages at the market and providing their economic availability.

Author Biographies

V. M. Nazarkina, National University of Pharmacy

Candidate of Pharmacy (Ph.D.), associate professor of the Department of Organization and Economics of Pharmacy

Zh. M. Polova, Bogomolets National Medical University

Candidate of Pharmacy (Ph.D.), associate professor of the Department of Pharmacy and Industrial Technology of Drugs

References

Tymoshyk, Yu. V., Dukhnytskyi, V. B. (2015). Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy.

Seriia: Veterynarna medytsyna, yakist i bezpeka produktsii tvarynnytstva, 221, 130–135.

Spysok zareiestrovanykh veterynarnykh preparativ, kormovykh dobavok, hotovykh kormiv ta premiksiv, 2009–2015. Available at : http://

www.vet.gov.ua/node/888

Povnyi kataloh zareiestrovanykh v Ukraini veterynarnykh preparativ. Available at: https://vet.in.ua/menu/drugs.php

Nakaz Minfinu Ukrainy № 318 vid 31.12.1999. Pro zatverdzhennia Polozhennia (standartu) bukhhalterskoho obliku 16 «Vytraty».

Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027–00

Nakaz Ministerstva promyslovoi polityky Ukrainy № 373 vid 09.07.2007. Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii z formuvannia

sobivartosti produktsii (robit, posluh) u promyslovosti.

Nemchenko, A. S., Nazarkina, V. M. (2015). Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii, 3 (41), 38–43.

Khryniuk, O., Vernyhora, N. (2012). Ekonomichnyi analiz, 10 (4), 402–408.

Horkavyi, V. K., Herasymenko, Yu. S. (2015). Formuvannia sobivartosti produktsii ta efektyvnosti vytrat v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh.

Kharkiv. : KhNAU im. V. V. Dokuchaieva, 239.

Downloads

Published

2017-09-12

Issue

Section

Organization and Economy of Pharmacy