The conceptual bases of implementation of the controlling system of marketing communication management in pharmaceutical organizations

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24959/nphj.18.2226

Keywords:

controlling, marketing communications, pharmaceutical organizations

Abstract

Aim. To substantiate the conceptual bases and scientific and methodological approaches of implementing the controlling system of marketing communication management in pharmaceutical organizations.

Materials and methods. The theoretical basis of the research was the fundamental provisions of the controlling concept in the marketing management system of market entities taking into account the branch specificity, the research works of leading national and foreign scientists on the specified issue. The research objectives predetermine the use of such methods as the content analysis of professional and economic scientific publications, logical analysis and generalization, structural analysis, etc.

Results and discussion. The marketing communication management controlling system is a part of the general management system of a pharmaceutical enterprise contributing to implementation of the strategic, tactical and operational goals of the organization. The authors studied the expediency of the marketing communication management controlling system of a pharmaceutical enterprise and proved the practical significance of its components. The marketing communication management controlling system offered under present conditions of the organization management allows integrating, coordinating and directing the marketing communication activity of pharmaceutical enterprises in order to effectively promote medicines not only at the domestic market, but also the foreign markets.

Conclusions. The introduction of the marketing communication management controlling system allows reducing the expenditures of pharmaceutical enterprises for promoting medicines due to effective management of all instruments and resources, the expediency of investing into specific advertising campaigns; providing the competitiveness of the trademark and forming a high level of the target audience loyalty; maintaining and expanding its market share.

Author Biographies

A. B. Olkhovska, National university of pharmacy

Candidate of Phamacy (Phd), associate professor, associate professor of the Pharmaceutical Marketing and Management Department

V. V. Malyi, National university of pharmacy

D.S. of Pharmacy, Professor, Head of the Department of Pharmaceutical Marketing and Management

References

Bratyshko, Yu. S., Posylkina, O. V. (2015). Upravlìnnâ, ekonomìka ta zabezpečennâ âkostì v farmacìï, 6 (44), 76–84.

Posylkina, O. V., Dorovskyi, O. V., Novytska, Yu. Ye., Khromykh, A. H., Demchenko, N. V. (2015). Upravlìnnâ, ekonomìka ta zabezpečennâ âkostì v farmacìï, 5(43), 60–67.

Posylkina, O. V., Avramenko, N. M., Kozyrieva, O. V. (2005). Farmatsevtychnyi zhurnal, 4, 62–65.

Horbenko, A. B., Strashnyi, V. V., Bovkun, L. P., Evtushenko, E. N. (2000). Vcheni krainy- vitchyznianii farmatsii: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii. Kharkiv: NFaU, 356–358.

Falko, S. G. (2008). Kontrolling dlia rukovoditelei i spetcialistov. Moscow: Finansy i statistika, 272.

Britchenko, I. H., Kniazevych, A. O. (2015). Kontrolinh: navchalnyi posibnyk. Rivne: Volynski oberehy, 280.

Koriniev, V. L. (2013). Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, 3 (72), 113–116.

Volkova, M. V. (2014). Teoriia i praktika obshchestvennogo razvitiia, 21, 89–91.

Balabanova, L. V., Savelieva, K. V. (2008). Pablik ryleishnz: navchalnyi posibnyk. Kyiv: VD Profesional, 528.

Prymak, T. O. (2003). Marketynhovi komunikatsii na suchasnomu rynku: navchalnyi posibnyk. Kyiv: MAUP, 200.

Baiurka, D. O. (2015). Efektyvna ekonomika, 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3767.

Mnushko, Z. M., Dikhtiarova, N. M. (2009). Menedzhment ta marketynh u farmatsii: chastyna I. Menedzhment u farmatsii: pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Kharkiv: NFaU: Zoloti storinky, 448.

Mnushko, Z. M., Pidlisniuk, I. V., Pestun, I. V. (2008). Vìsnik farmacìï, 2(54), 34–37.

Hromovyk, B. P. (2003). Apteka, 3(374). Available at: https://www.apteka.ua/article/13729.

Levchenko, I. P. (2008). RR-reitynh farmatsevtychnykh optovykh pidpryiemstv u ZMI. Sohodennia ta maibutnie farmatsii. Kharkiv: NFaU, 492.

Mnushko, Z. M., Olkhovska, A. B., Pestun, I. V. (2011). Praktykum z menedzhmentu ta marketynhu u farmatsii: navchalnyi posibnyk Kharkiv: NFaU, 424.

Mnushko, Z. M., Levchenko, I. P., Olkhovska, A. B. (2007). Metodyka otsinky roboty optovykh farmatsevtychnykh pidpryiemstv za kryteriiamy stavlennia do nykh aptek: metodychni rekomendatsiii. Kyiv: MOZ Ukrainy, Ukrainskyi tsentr naukovoi medychnoi informatsii ta patentno-litsenziinoi roboty, 24.

Mnushko, Z. M., Levchenko, I. P., Olkhovska, A. B. (2006). Farmatsevtychnyi zhurnal, 3, 16–22.

Mnushko, Z. M., Olkhovska, A. B., Levchenko, I. P. (2005). Provizor, 23, 14–16.

Bernet, J., Moriarty, S. (2001). Marketing Communications: an Integrated Approach. St. Petersburg: Piter, 864.

Blackwell, B., Minard, P., Angel, J. (2002). Consumer Behavior. St. Petersburg: Piter, 624.

Lamben, J. J. (2004). Menedzhment, orientirovannyi na rynok. Strategicheskii i operatcionnyi marketing. St. Petersburg: Piter, 800.

Olkhovska, A. B. (2016). Marketing communication and digital technology innovative instruments in promoting pharmaceutical brands in Ukraine and their efficiency estimation. The Pharma Innovation Journal, 5(9), 38–43.

Olkhovska, A. B., Malyі, V. V. (2017). Metodyky marketynhovoi otsinky efektyvnosti ta aktyvnosti steikkholderiv farmatsevtychnoho rynku v sotsialnykh media: metodychni rekomendatsii. Kyiv, 24.

Mnushko, Z. N., Levchenko, I. P., Olkhovskaya, A. B. (2007). Provizor, 15, 3–7.

Mnushko, Z. M., Yevtushenko, O. M., Rohulia, O. Yu., Olkhovska, A. B. (2010). Marketynhova polityka komunikatsii u farmatsii: monohrafiia. Kharkiv: NFaU, 168.

Mnushko, Z. M., Levchenko, I. P., Olkhovska, A. B. (2008). Farmatsevtychnyi zhurnal, 4, 3–9.

Mnushko, Z. M., Levchenko, I. P., Olkhovskay, A. B. (2007). Vyznachennia efektyvnosti elektronnykh komunikatsii optovykh farmatsevtychnykh pidpryiemstv: metodychni rekomendatsii. Kyiv: MOZ Ukrainy, Ukrainskyi tsentr naukovoi medychnoi informatsii ta patentno-litsenziinoi roboty, 20.

Olkhovska, A. B., Levchenko, I. P., Kabachna, A. V. (2007). Provizor, 9, 24–28.

Mnushko, Z. M., Rogulya, O. Yu., Olkhovska, A. B. (2001). Farmatsevtychnyi zhurnal, 5, 6–11.

Pshinokova, I. V., Ignateva, O. I. (2013). Vesnik OGU, 5 (154), 122–125.

Downloads

Published

2018-11-29

Issue

Section

Organization and Economy of Pharmacy