No 3(87) (2016)

Full Issue

View or download the full issue Без заголовка () PDF (Українська) Без заголовка ()

Table of Contents

Synthesis and Analysis of Biologically Active Substances

Synthesis, antiinflammatory and antimicrobial activity of 6-(1H-benzimidazol-2-yl)-5-methyl-4-(alkylthio)thieno[2,3-d]pyrimidines PDF
S. V. Vlasov, V. P. Chernykh 9-16
The synthesis, physicochemical and biological properties of 8-amino-7-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-3-methylxanthines PDF
M. I. Romanenko, D. G. Ivanchenko, M. V. Nazarenko, M. V. Diachkov, O. M. Kamyshnyi, N. M. Polishchuk 17-21
Development and determination of validation parameters for the HPLC method of thymol quantification in “Kalinol plus” syrup PDF
T. A. Suleymanov, E. Z. Balayeva, E. Yu. Akhmedov 22-27
The anotomical study of shepherd’s purse herb PDF
V. S. Kyslychenko, V. Yu. Kuznietsova, Yu. S. Kolisnyk, N. A. Sushchuk 28-31
Investigation of the chemical composition and pharmacological activity of polysaccharide complex obtained from Ledum palustre PDF
T. V. Upyr, K. S. Tolmacheva, O. M. Koshovyi, A. M. Komissarenko, I. V. Kireev 32-35
The composition of volatile substances of cowberry leaves PDF
M. A. Komissarenko 36-38
Development of tablets with extracts of bird cherry and their standardization PDF
L. V. Lenchyk, A. A. Sichkar, Ye. V. Gladukh, V. S. Kyslychenko 39-42

Technology of Medicines

Development of the composition and technology of the capsulated drug based on bee bread and honey powder. Report 2. The study of pharmacotechnological properties of the mixtures of active pharmaceutical ingredients with excipients of “Api-Immuno-Vit” caps PDF
B. T. Kudrik, O. I. Tikhonov, O. S. Shpychak 43-48
The justification for the choice of exipients of the prepation “Corvalol” in the form of sublingual tablets PDF
I. O. Omelchenko, T. G. Yarnykh, G. I. Borschevskyi 49-50
The studies on development of the composition of masks with the sapropel paste PDF
O. Ye. Strus, O. G. Geyderikh, L. F. Silaeva 51-53
The study on development of the technology of the syrup with the hepatotropic and choleretic action PDF
O. O. Shmalko, L. I. Vishnevskaya, Yu. G. Piskovatskiy, V. A. Megalinskij 54-56

Organization and Economy of Pharmacy

Expert evaluation of drugs as basic factor for development of recommended socioeconomic lists for the treatment of viral origin children enteritis PDF
M. V. Balynska 57-60

Experimental and Clinical Pharmacology

Antimicrobial, anti-inflammatory and analgesic activities of 2-amino-6-ethyl-4,6-dihydropyrano[3,2-c][2,1]benzothiazine 5,5-dioxides and triethylammonium 3-[1-(4-hydroxy-1-ethyl-2,2-dioxido-1h-2,1-benzothiazin-3-yl)-3-(het)arylmethyl]-1-ethyl-1h-2,1-benzo PDF
D. A. Lega, N. I. Filimonova, I. A. Zupanets, S. K. Shebeko, V. P. Chernykh, L. A. Shemchuk 61-69
The investigation of the drug “Decasan” acute and chronic toxicity PDF
N. M. Derkach, S. Yu. Shtrygol’, Yu. B. Laryanovska, S. A. Grashenkova 70-75
The histological study of the effect of gels with silver nanoparticles and glucosamine On purulent wound healing PDF
L. Bulyga, Ya. Butko, Yu. Laryanovska 76-80